Vakken

Vakken
Het onderwijs binnen het IKC Merweplein is afgestemd op de ontwikkeling van de leerlingen. Zo zal de nadruk in de groepen 1, 2 en (in mindere mate) ook nog in groep 3 liggen op ontdekkend en spelend leren. Die eerste jaren vormen de basis van de verdere schooltijd. Kinderen zijn niet allemaal op hetzelfde moment toe aan lezen, schrijven en rekenen. Binnen ons onderwijs krijgt het kind de kans zich naar eigen aanleg en tempo te ontwikkelen. 
Naast het verwerven van kennis, is het onderwijs ook gericht op het ontwikkelen van creativiteit en op sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. 

Uniek binnen IKC Merweplein
In onze schoolgids kunt u meer lezen over verschillende vakken. Hieronder staan we stil bij vakken die uniek zijn of een eigen werkwijze kennen binnen het Merweplein.

Leren bij de kleuters met behulp van thema's 
In de kleutergroepen werken we met thema’s. Deze thema’s worden in het begin van het schooljaar met de pedagogisch medewerksters en kleuterleerkrachten vastgesteld. Niet alleen de cognitieve aspecten komen aan bod. Ook de creatieve, muzikale, motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling krijgen binnen het thema aandacht. 

Werken met Snappet 
Met Snappet verbeteren we de kwaliteit van het basisonderwijs en spelen we nog meer in op de diversiteit in de groepen. Met Snappet werken de leerlingen vanaf groep 4 op een tablet. 
De groepen 5 tot en met 8 werken met Snappet op een Chromebook. De leerkracht geeft de gewone les-instructie met behulp van het digibord. 
De verwerking (opgaven) voor rekenen, taal en spelling maakt de leerling met Snappet op de tablet of het Chromebook. De leerling ziet daardoor meteen of hij/zij de opgave goed heeft gedaan. Is het antwoord fout? Dan kan de leerling de opdracht meteen verbeteren. Directe feedback: niet meer wachten tot leerkracht de antwoorden heeft nagekeken, maar direct zien of je het goed of fout doet. 
Alle kinderen werken op hun eigen niveau: is een onderdeel nog lastig, dan krijgen ze extra oefening, wordt de lesstof beheerst, dan krijgen ze meer uitdaging en kunnen ze verder werken. 
De leerkracht volgt alle leerlingen via een eigen tablet en kan dus zien welke kinderen hulp nodig hebben of zelfstandig verder kunnen. Zo kunnen kinderen die meer aan kunnen op hun eigen niveau verder werken. Ook heeft de leerkracht meer tijd voor individuele begeleiding.

Engels vanaf groep 1
In de groepen 1 t/m 5 werken we met de methode Groove Me. In deze methode komen zowel spreekvaardigheid als schriftelijke verwerking aan de orde. Onze groepen 6 t/m 8 krijgen iedere week les van een docent Engels vanuit het Fortes Lyceum, om zo met goede basisvaardigheden te kunnen starten in het voortgezet onderwijs. We werken zelfs met Cambridge English Qualifications. 

Muziek 
In de muzieklessen voor alle groepen is het belangrijkste doel plezier hebben in het maken van muziek, het beluisteren van muziek en de beleving van muziek. 
Op het Merweplein krijgen de leerlingen in groep 6 muzieklessen in samenwerking met Harmonie De Bazuin. Tijdens deze lessen leren zij een blaasinstrument naar keuze te bespelen. Zij kunnen, indien gewenst, de lessen vervolgen via het naschoolse programma.

Wereldoriëntatie 
In de kleutergroepen is wereldoriëntatie geïntegreerd in diverse thema’s.
In de groepen 3 t/m 8 werken we met Blink Wereld geïntegreerd. Deze lesmethode is een totaalmethode gebaseerd op thematisch onderwijs waarin de domeinen aardrijkskunde, burgerschap, geschiedenis, techniek en natuur aan bod komen.
Blink Wereld zet leerlingen aan tot nadenken, zelf ervaren en ontdekken, waarbij ook vaardigheden en technieken worden aangeleerd en geoefend.