Vakken

Vakken
Het onderwijs binnen het IKC Merweplein is afgestemd op de ontwikkeling van de leerlingen. Zo zal de nadruk in de groepen 1, 2 en (in mindere mate) ook nog in groep 3 liggen op ontdekkend en spelend leren. Die eerste jaren vormen de basis van de verdere schooltijd. Kinderen zijn niet allemaal op hetzelfde moment toe aan lezen, schrijven en rekenen. Binnen ons onderwijs krijgt het kind de kans zich naar eigen aanleg en tempo te ontwikkelen. 
Naast het verwerven van kennis, is het onderwijs ook gericht op het ontwikkelen van creativiteit en op sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. 

Uniek binnen IKC Merweplein
In onze schoolgids kunt u meer lezen over verschillende vakken. Hieronder staan we stil bij vakken die uniek zijn of een eigen werkwijze kennen binnen het Merweplein.

Leren bij de kleuters met behulp van thema's 
In de kleutergroepen werken we met thema’s. Deze thema’s worden in het begin van het schooljaar met de pedagogisch medewerksters en kleuterleerkrachten vastgesteld. Niet alleen de cognitieve aspecten komen aan bod. Ook de creatieve, muzikale, motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling krijgen binnen het thema aandacht. 

Werken met Snappet 
Met Snappet verbeteren we de kwaliteit van het basisonderwijs en spelen we nog meer in op de diversiteit in de groepen. De groepen 4 tot en met 8 werken met Snappet op een Chromebook. De leerkracht geeft de instructie met behulp van het digibord. 
De verwerking voor rekenen, taal en spelling maakt de leerling met Snappet op hun Chromebook. De leerling ziet daardoor meteen of hij/zij de opgave goed heeft gemaakt. Is het antwoord fout? Dan kan de leerling de opdracht meteen verbeteren. Directe feedback: niet meer wachten tot leerkracht de antwoorden heeft nagekeken, maar direct zien of je het goed of fout doet. 
Alle kinderen werken op hun eigen niveau: is een onderdeel nog lastig, dan krijgen ze extra oefening. Wordt de lesstof beheerst, dan krijgen ze meer uitdaging.
De leerkracht volgt alle leerlingen en kan dus zien welke kinderen hulp nodig hebben of zelfstandig verder kunnen. Zo kunnen kinderen die meer aan kunnen op hun eigen niveau verder werken. Ook heeft de leerkracht meer tijd voor individuele begeleiding.

Engels vanaf groep 1
In de groepen 1 t/m 5 werken we met de methode Groove Me. In deze methode komen zowel spreekvaardigheid als schriftelijke verwerking aan de orde. Onze groepen 6 t/m 8 krijgen iedere week les van een docent Engels vanuit het Fortes Lyceum, om zo met goede basisvaardigheden te kunnen starten in het voortgezet onderwijs. We werken zelfs met Cambridge English Qualifications. 

Muziek 
In de muzieklessen voor alle groepen is het belangrijkste doel plezier hebben in het maken van muziek, het beluisteren van muziek en de beleving van muziek. 

Wereldoriëntatie 
In de kleutergroepen is wereldoriëntatie geïntegreerd in diverse thema’s.                                                              In de groepen 3 t/m 8 werken wij tijdens wereldoriëntatie aan de vakken natuur en techniek, geschiedenis en aardrijkskunde. Ook komen de thema's burgerschap en topografie aan de orde.