Ziekte en verlof

Ziek melden
Wanneer een leerling ziek is, kunt u dat zelf via Parro melden. Lukt dit niet, dan kunt u ook telefonisch contact opnemen.
's Morgens ontvangen wij deze ziekmelding bij voorkeur tussen 08.00 uur en 08.45 uur. Ons telefoonnummer is (0183) 68 11 00
Ook leerkrachten zijn wel eens ziek. Deze proberen we op adequate wijze te vervangen. Mocht het niet lukken tijdig een vervanger van de invallijst te vinden, dan zal er intern gekeken worden wat de mogelijkheden zijn. In het uiterste geval, wanneer er geen vervanging te regelen valt, kunnen de kinderen naar huis gestuurd worden. 

Verlof
In bepaalde gevallen kan extra verlof worden verleend door de directeur. Het betreft zaken als medische afspraken, huwelijk, ernstige ziekte, overlijden van bloed- of aanverwanten, jubilea van (groot)ouders, gezinsuitbreiding, suikerfeest en slachtfeest. Overige gewichtige omstandigheden gelden alleen in zeer bijzondere gevallen; dit ter beoordeling van de directeur. Hieronder vallen in ieder geval niet: carnaval, vakantie en verjaardagen van familie. De directeur beslist op verzoeken tot en met 10 schooldagen extra verlof en moet zich hierbij houden aan de regels. De directeur kan de leerplichtambtenaar om advies vragen. Als het om meer dan 10 schooldagen in een jaar gaat op grond van belangrijke omstandigheden, wordt het verzoek met een advies van de school ter beslissing doorgestuurd aan de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont. Het besluit (toestemming/afwijzing) van de school of leerplichtambtenaar wordt u schriftelijk doorgegeven.

Het verlofformulier voor extra verlof kunt u hier openen en printen.

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u inleveren bij de leerkracht.
Wij streven er naar om u binnen 5 schooldagen per e-mail te berichten of het verlof is toegekend.