Medezeggenschapsraad

Net als andere scholen heeft het IKC Merweplein een medezeggenschapsraad. Dit is verplicht volgens de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). Via de MR kunnen ouders en leerkrachten meedenken en meebeslissen over het beleid van de school. Bijvoorbeeld over onderwerpen als de begroting en de formatie. De verantwoordelijkheid voor het schoolbeleid ligt bij het schoolbestuur. Voor het IKC Merweplein is dat Stichting OVO.

Samenstelling medezeggenschapsraad

De MR van het IKC Merweplein bestaat uit 8 personen : vier ouders (oudergeleding) en vier personeelsleden (personeelsgeleding). Bij een vacature voor de MR kunnen ouders en/of personeelsleden zich verkiesbaar stellen. Als er meerdere kandidaten zijn, mogen alle ouders en personeelsleden stemmen. De MR vergadert gemiddeld een keer per twee maanden. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Iedereen is welkom om een vergadering bij te wonen.

Bevoegdheden

Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR instemmingsbevoegdheid dan wel adviesbevoegdheid. Instemmingbevoegdheid wil zeggen dat het bestuur bepaalde besluiten aan de MR moet voorleggen om instemming te krijgen. In andere gevallen kan de MR alleen advies geven. Het bestuur mag een advies, beargumenteerd, naast zich neerleggen. De MR heeft daarnaast rechten als het recht op informatie, het recht op overleg met het bestuur en het initiatiefrecht. Dat betekent dat de MR zelf onderwerpen kan aandragen die ze met het bestuur wil bespreken.

GMR

Stichting OVO is het bestuur van alle openbare scholen in de gemeente Gorinchem. Naast de MR per school is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor bovenschoolse zaken. Het IKC Merweplein wordt in de GMR vertegenwoordigd door een ouder (Renate Hukema) en een personeelslid (Lars de Klein) uit de MR. De GMR komt ongeveer 6 keer per schooljaar samen.

De MR is te bereiken op het volgende mailadres: mr.merweplein@stichtingovo.nl

De oudergeleding (of OMR) wordt gevormd door:

  • Jurgen Marteijn (voorzitter)
  • Maaike Landman
  • Renate Hukema
  • Emiel Duyzer

De personeelsgeleding (of PMR) wordt gevormd door:

  • Jacinta Philips (secretaris)
  • Monique Gruiters
  • Annika van Enckevort
  • Lars de Klein